Algemene voorwaarden Veenhof Notariaat B.V.

Artikel 1.        

Veenhof Notariaat B.V., gevestigd te Amsterdam, haar rechtsopvolger(s) en/of de door haar aangewezen (rechts)personen, alsmede de tot deze vennootschap behorende (groeps)maatschappijen in de zin van artikel 2:24b BW, hierna: "Veenhof Notariaat".

Veenhof Notariaat heeft tot doel de uitoefening van de notariële rechtspraktijk alsmede het verlenen van (notarieel-) juridisch advies.

 

Artikel 2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Veenhof Notariaat aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige dienstverlening. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van cliënt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Niet alleen het kantoor, maar ook alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van Veenhof Notariaat zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van:

 

       de notarissen verbonden aan Veenhof Notariaat en diens erfgenamen;

       de werknemers, (rechts)personen die voor Veenhof Notariaat werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest of anderen die op enigerlei wijze verbonden waren of zijn aan Veenhof Notariaat en hun erfgenamen; 

       alle (middellijk) aandeelhouders, alle voormalig (middellijk) aandeelhouders, (voormalig) bestuurders of (voormalig) gevolmachtigden en hun erfgenamen;

       alle praktijkvennootschappen met wie Veenhof Notariaat een managementovereenkomst heeft of heeft gehad, inclusief hun bestuurders en (middellijk) aandeelhouders.

 

Artikel 3.

Bij de aanvaarding van alle opdrachten is het bepaalde in de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW uitgesloten.

 

Artikel 4.

Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door Veenhof Notariaat opgemaakte (concept)akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.

 

Artikel 5.

5.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Veenhof Notariaat periodiek zullen worden vastgesteld. Veenhof Notariaat is bevoegd om te verlangen dat een voorschotrekening wordt voldaan alvorens met de werkzaamheden wordt aangevangen.

5.2. De door Veenhof Notariaat ten behoeve van de opdrachtgever betaalde kosten (waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, algemene kantoorkosten, zoals porti, telefoon-, en kopieerkosten e.d.) kunnen separaat in rekening worden gebracht.

5.3. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de wettelijke vertragingsrente van artikel 6:119a BW verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op de invordering voor rekening van de opdrachtgever.

5.4. Veenhof Notariaat is voorts bevoegd om tot het verzenden van tussentijdse rekeningen over te gaan. Veenhof Notariaat is tevens bevoegd het aan haar verschuldigd bedrag te verrekenen met of in te houden op een bedrag dat aan de opdrachtgever voldaan dient te worden, bijvoorbeeld uit hoofde van een verkoopopbrengst, een waarborgsom (al dan niet krachtens bankgarantie) of een depotbedrag.

5.5. Opdrachtgever is ermee bekend en stemt ermee in dat Veenhof Notariaat haar declaraties langs digitale weg aanlevert. Op verzoek kunnen declaraties schriftelijk worden bezorgd.

 

Artikel 6.

Veenhof Notariaat kan deelnemen aan (inter)nationale netwerken of andere vormen van samenwerking met andere advocaten, notarissen en fiscalisten of vergelijkbare professionele dienstverleners. In het geval een lid van een dergelijk netwerk of samenwerking in overleg met opdrachtgever wordt ingeschakeld, komt een rechtsverhouding tussen opdrachtgever en het betreffende lid tot stand en niet met Veenhof Notariaat. Veenhof Notariaat is niet op enige wijze aansprakelijk voor leden van een dergelijk netwerk of samenwerking, noch kan Veenhof Notariaat op enige wijze worden gebonden door leden van een dergelijk netwerk of samenwerking, noch is zij op enige wijze bevoegd die andere advocaten, notarissen en fiscalisten of vergelijkbare professionele dienstverleners te verbinden, dan wel voor gezamenlijke rekening en risico te handelen.

 

Artikel 7.

7.1.  Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Gegevens betreffende de beroepsaansprakelijkheid zijn op verzoek beschikbaar.

7.2.  Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of goederen wordt toegebracht waarvoor Veenhof Notariaat aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Veenhof Notariaat afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Veenhof Notariaat in verband met die verzekering draagt. Gegevens betreffende de algemene aansprakelijkheidsverzekering zijn op verzoek beschikbaar.

7.3.  Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bovengenoemde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan drie maal het bedrag dat Veenhof Notariaat in het betreffende jaar, exclusief omzetbelasting, heeft gefactureerd in de betreffende kwestie met een maximum van tien duizend euro (€ 10.000,00).

7.4.  Elke vordering tot schadevergoeding jegens Veenhof Notariaat en/of jegens de in artikel 2 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen verjaart twaalf (12) maanden en vervalt uiterlijk na drie (3) jaren nadat de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade toebrengend feit, waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit; hiermee wordt het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uitgesloten.

7.5.  Iedere aansprakelijkheid van Veenhof Notariaat voor gevolgschade is uitgesloten.

7.6.  De aansprakelijkheidsbeperkingen van dit artikel gelden ook als Veenhof Notariaat aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door Veenhof Notariaat bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

 

Artikel 8.

De keuze van door Veenhof Notariaat in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Veenhof Notariaat is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Veenhof Notariaat eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.

 

Artikel 9.

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 

Artikel 10.

Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Veenhof Notariaat voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Veenhof Notariaat gehouden die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

 

Artikel 11.

Ook voor de werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, is Veenhof Notariaat bevoegd de werkzaamheden bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Het honorarium wordt daarbij vastgesteld als hiervoor bepaald.

 

Artikel 12.

Op de dienstverlening van Veenhof Notariaat is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing.
In dat kader is Veenhof Notariaat onder meer verplicht:

       in verband met de dienstverlening aan de opdrachtgever een "cliëntenonderzoek" uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat;

       na te gaan of van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties sprake is; en

       in voorkomende gevallen zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij de Financial Intelligence Unit ("FIU") te maken als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.

 

De opdrachtgever bevestigt hiermee bekend en akkoord te zijn en alle benodigde gegevens zonder voorbehoud te zullen verstrekken.

 

Artikel 13.

Veenhof Notariaat mag, al dan niet in verband met de opdracht, de (persoons)gegevens van de opdrachtgever verwerken, bewaren en ter kennis brengen van een ieder binnen de organisatie van Veenhof Notariaat in verband met de behandeling van de opdracht en ten behoeve van haar relatiebeheer.

 

Artikel 14.

De opdrachtgever stemt ermee in dat Veenhof Notariaat bij communicatie, alsmede verwerking en opslag van data, waaronder begrepen persoonsgegevens, gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden (digitale) communicatiemiddelen en (digitale) diensten voor opslag van gegevens. Veenhof Notariaat is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten.

 

Artikel 15.

Een vordering op Veenhof Notariaat vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. Veenhof Notariaat betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.

 

Artikel 16.

Veenhof Notariaat is bevoegd om in het kader van de uitvoering van een opdracht gelden van opdrachtgevers of derden onder zich te houden en te storten bij een door haar gekozen bank. Veenhof Notariaat is niet aansprakelijk als deze bank haar verplichtingen niet nakomt. De opdrachtgever vrijwaart Veenhof Notariaat en de in artikel 2 van deze algemene voorwaarden genoemde (rechts)personen tegen alle aanspraken die voortvloeien uit of in verband staan met de eventuele insolventie of het niet nakomen van verplichtingen door de bank.

 

Artikel 17.

Op de dienstverlening van Veenhof Notariaat is de "Verordening Klachten- en geschillenregeling Notariaat" van de KNB van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl

 

Artikel 18.

Deze algemene voorwaarden bestaan ook in de Engelse taal. In geval van verschil tussen die tekst en de Nederlandse tekst, is deze laatste bindend.

 

Artikel 19.

Veenhof Notariaat heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die in eigendom toebehoren aan de opdrachtgever en/of derden, indien tien (10) jaren of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij Veenhof Notariaat in behandeling is geweest, zonder verdere aankondiging uit de archieven te (doen) verwijderen en te (doen) vernietigen. Veenhof Notariaat behoudt zich het recht voor bij deze verwijdering en vernietiging gebruik te maken van (gespecialiseerde) diensten van derden. De opdrachtgever bevestigt hiermee bekend en akkoord te zijn en Veenhof Notariaat te vrijwaren van elke vorm van aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit voornoemde verwijdering en vernietiging.

 

Artikel 20.

De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Veenhof Notariaat is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend door de bevoegde rechter te Amsterdam worden beslecht.

Artikel 21.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam en kunnen ook worden geraadpleegd op de website van Veenhof Notariaat.